Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. dotyczącego przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, informujemy, że jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w drodze zawarcia umowy pośrednictwa jest:

Lidia Barasińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Warmia Brokers Nieruchomości Lidia Barasińska”, z siedzibą przy ul. Kopernika 28 lok. 2 w Olsztynie, posiadająca numer NIP 739-369-83-07.

Dane zebrane w drodze zawarcia umowy pośrednictwa przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane zebrane w trakcie trwania umowy są niezbędne do jej wykonania.

Dane zebrane w drodze zawarcia umowy pośrednictwa przetwarzane są nadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Przetwarzanie obejmuje również czynności, które są niezbędne do jej wykonania oraz wykonanie umowy ułatwiają.

Dane osobowe zbierane są w celu wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, której stroną jest administrator, a podanie tych danych jest niezbędne do zrealizowania umowy pośrednictwa.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

  1. w formie pisemnej pod adresem ul. Kopernika 28 lok. 2, 10-513 Olsztyn ;
  2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu 664 004 517 ;
  3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: lidia.barasinska@warmiabrokers.pl

Przetwarzanie danych obejmuje wprowadzenie danych do programu zarządzania ofertami tj. ASARI SP. Z O. O z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa posiadająca numer NIP: 7010010937 , z którego korzysta administrator Warmia Brokers.

Zebrane dane mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu pośrednika. Będą to w szczególności podmioty współpracujące z pośrednikiem w wykonywaniu umowy pośrednictwa.

Zebrane dane mogą zostać ujawnione potencjalnym klientom zainteresowanym Pana/Pani nieruchomością lub klientom oferującym nieruchomość, którą Pan/Pani będzie zainteresowana.

Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz do chwili wykonania umowy przez obie strony lub stwierdzenia, że z tytułu umowy nie przysługują administratorowi żadne roszczenia.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów spoza Unii Europejskiej oraz do Islandii, Norwegii i Liechtenstein).
Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa.